×

สารคดี พุทธปณิธาน
คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ศาสนภัย ตอน ๑
      ( เข้าชม 799 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1237744590

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ศาสนภัย ตอน ๒
      ( เข้าชม 765 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1172921390

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

กฏแห่งกรรม
      ( เข้าชม 813 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1321250931

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

กฏหมาย กฏเกณฑ์ รเเบียบ กันภัยทางสังคม
      ( เข้าชม 769 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1405555663

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การเวียนว่ายตายเกิด
      ( เข้าชม 797 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1386443426

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การประดิษฐานพระพุทธศาสนา
      ( เข้าชม 711 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1385616564

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน
      ( เข้าชม 731 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1379168884

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

เปรียบเทียบพุทธกับพราหมณ์
      ( เข้าชม 770 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1378690281

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระพุทธสาสนาธิเบต-เลือกองไลลามะ
      ( เข้าชม 780 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1305709000

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ตามพระรอยยุคลบาท
      ( เข้าชม 783 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1181412504

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
      ( เข้าชม 759 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1145475879

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

มสถะ วิปัสสนา
      ( เข้าชม 775 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1324092451

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

มหาสติปัฏฐาน ๔
      ( เข้าชม 783 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1384035526

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อริยมรรคมีองค์ 8 หลักสำรวจตนเอง
      ( เข้าชม 759 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1144599443

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อริยสัจ 4 กับหลักบริหาร 30 นาที
      ( เข้าชม 813 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1210949017

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ศาสนาของโลก
      ( เข้าชม 763 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1234852940

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อุดมการณ์การบวชภายใต้ร่มโพธิญาณ
      ( เข้าชม 867 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1124258053

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
      ( เข้าชม 761 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1303438573

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ลัทธิบูชาไฟ อ้อนวอน บวงสรวง
      ( เข้าชม 814 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1297107542

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

กำเนิดศาสนา ปรัชญาชีวิต
      ( เข้าชม 744 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1370250585

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ความล่มสลายของมหาวิทยาลัยนาลันทา
      ( เข้าชม 769 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1210016937

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ชมพูทวีป เหตุแห่งการล่มสลาย
      ( เข้าชม 759 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1196768591

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ชมพูทวีป เหตุแห่งความเจริญรุ่งเรือง
      ( เข้าชม 752 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1151393960

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

มุมมองใหม่ของของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
      ( เข้าชม 751 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1255329169

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระพุทธศาสนา
      ( เข้าชม 727 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1309540839

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การประดิษฐานพระพุทธศาสนา
      ( เข้าชม 739 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1388569206

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน
      ( เข้าชม 720 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1326763111

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

รัฐกับการทำนุบำรุงคุ้มครองพระพุทธศาสนา
      ( เข้าชม 724 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1172277174

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การปฏิบัติพระพุทธศาสนาราชกาลที่ ๕
      ( เข้าชม 808 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1194355092

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การปฏิบัติพระพุทธศาสนาราชกาลที่ ๔
      ( เข้าชม 777 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1371389117