×

สารคดี พุทธปณิธาน
คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ศาสนภัย ตอน ๑
      ( เข้าชม 738 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1237744590

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ศาสนภัย ตอน ๒
      ( เข้าชม 702 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1172921390

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

กฏแห่งกรรม
      ( เข้าชม 745 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1321250931

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

กฏหมาย กฏเกณฑ์ รเเบียบ กันภัยทางสังคม
      ( เข้าชม 709 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1405555663

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การเวียนว่ายตายเกิด
      ( เข้าชม 731 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1386443426

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การประดิษฐานพระพุทธศาสนา
      ( เข้าชม 650 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1385616564

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน
      ( เข้าชม 676 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1379168884

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

เปรียบเทียบพุทธกับพราหมณ์
      ( เข้าชม 704 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1378690281

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระพุทธสาสนาธิเบต-เลือกองไลลามะ
      ( เข้าชม 715 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1305709000

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ตามพระรอยยุคลบาท
      ( เข้าชม 721 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1181412504

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
      ( เข้าชม 694 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1145475879

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

มสถะ วิปัสสนา
      ( เข้าชม 712 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1324092451

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

มหาสติปัฏฐาน ๔
      ( เข้าชม 725 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1384035526

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อริยมรรคมีองค์ 8 หลักสำรวจตนเอง
      ( เข้าชม 702 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1144599443

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อริยสัจ 4 กับหลักบริหาร 30 นาที
      ( เข้าชม 747 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1210949017

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ศาสนาของโลก
      ( เข้าชม 705 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1234852940

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อุดมการณ์การบวชภายใต้ร่มโพธิญาณ
      ( เข้าชม 807 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1124258053

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
      ( เข้าชม 704 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1303438573

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ลัทธิบูชาไฟ อ้อนวอน บวงสรวง
      ( เข้าชม 749 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1297107542

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

กำเนิดศาสนา ปรัชญาชีวิต
      ( เข้าชม 684 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1370250585

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ความล่มสลายของมหาวิทยาลัยนาลันทา
      ( เข้าชม 710 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1210016937

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ชมพูทวีป เหตุแห่งการล่มสลาย
      ( เข้าชม 697 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1196768591

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ชมพูทวีป เหตุแห่งความเจริญรุ่งเรือง
      ( เข้าชม 694 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1151393960

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

มุมมองใหม่ของของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
      ( เข้าชม 686 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1255329169

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระพุทธศาสนา
      ( เข้าชม 672 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1309540839

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การประดิษฐานพระพุทธศาสนา
      ( เข้าชม 686 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1388569206

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน
      ( เข้าชม 666 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1326763111

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

รัฐกับการทำนุบำรุงคุ้มครองพระพุทธศาสนา
      ( เข้าชม 670 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1172277174

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การปฏิบัติพระพุทธศาสนาราชกาลที่ ๕
      ( เข้าชม 751 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1194355092

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การปฏิบัติพระพุทธศาสนาราชกาลที่ ๔
      ( เข้าชม 711 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1371389117