×

บุุคคลสำคัญพระพุทธศาสนา
คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระไตรปิฏก
      ( เข้าชม 740 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1113982831

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

โครงสร้างพระสัทธรรม
      ( เข้าชม 886 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1139629939

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อานิสงส์ของการสวดมนต์
      ( เข้าชม 766 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1316384277

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระเจ้าอโศกมหาราช
      ( เข้าชม 756 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1252236439

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
      ( เข้าชม 739 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1318868345

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระอานนทเถระ
      ( เข้าชม 747 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1124945626

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระอุบาลีเถระ
      ( เข้าชม 742 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1338116515

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระสารีบุตร
      ( เข้าชม 756 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1409321384

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระเทวทัตต์
      ( เข้าชม 733 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1291412483

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระเจ้าอชาตศัตรู
      ( เข้าชม 1,121 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1218280094

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

นางวิสาขามหาอุบาสิกา
      ( เข้าชม 1,475 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1352056350

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อบลวรรณาเถรี
      ( เข้าชม 726 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1159836446

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อนาถบิณฑิกเศราฐี
      ( เข้าชม 751 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1364829315

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระราหุล
      ( เข้าชม 767 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1232039561

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อนคาลิกธรรมปาละ
      ( เข้าชม 765 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1248256696

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ดร.อัมเบดการ์
      ( เข้าชม 878 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1148087795