×

บุุคคลสำคัญพระพุทธศาสนา
คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระไตรปิฏก
      ( เข้าชม 810 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1113982831

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

โครงสร้างพระสัทธรรม
      ( เข้าชม 954 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1139629939

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อานิสงส์ของการสวดมนต์
      ( เข้าชม 835 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1316384277

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระเจ้าอโศกมหาราช
      ( เข้าชม 817 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1252236439

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
      ( เข้าชม 808 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1318868345

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระอานนทเถระ
      ( เข้าชม 807 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1124945626

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระอุบาลีเถระ
      ( เข้าชม 801 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1338116515

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระสารีบุตร
      ( เข้าชม 822 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1409321384

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระเทวทัตต์
      ( เข้าชม 810 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1291412483

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระเจ้าอชาตศัตรู
      ( เข้าชม 1,183 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1218280094

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

นางวิสาขามหาอุบาสิกา
      ( เข้าชม 1,545 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1352056350

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อบลวรรณาเถรี
      ( เข้าชม 789 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1159836446

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อนาถบิณฑิกเศราฐี
      ( เข้าชม 815 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1364829315

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พระราหุล
      ( เข้าชม 832 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1232039561

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อนคาลิกธรรมปาละ
      ( เข้าชม 833 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1248256696

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ดร.อัมเบดการ์
      ( เข้าชม 943 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1148087795