×

หมวดกรรมฐานภาวนา
คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การกำหนดสภาวะธรรมปัจจุบัน
      ( เข้าชม 745 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1226190809

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

สาระของชีวิต
      ( เข้าชม 722 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1113187024

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

กำลังใจสู่ผู้ประสบภัย
      ( เข้าชม 715 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1119675117

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ชีวิตนี้น้อยนักจะเอาอะไรเป็นสาระ
      ( เข้าชม 708 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1230449799

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

.ทำกุศลให้มีปัญญา
      ( เข้าชม 704 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1247455808

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พ.พุทธจริยา พระนางประชาบดีโคตมีภิกษุณี
      ( เข้าชม 783 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1143429495

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พุทธจริยา พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
      ( เข้าชม 711 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1329994135

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

เมตตาภาวนา
      ( เข้าชม 710 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1397849128

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ประโชยน์จากการเข้าวัด
      ( เข้าชม 706 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1258116621

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ฝึกดูรู้จิต
      ( เข้าชม 987 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1377215794

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

กิเลสนำมาซึ่งความทุกข์
      ( เข้าชม 715 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1249465246

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ความเข้าใจเรื่องกรรมฐาน
      ( เข้าชม 735 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1391424496

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ความจริงของชีวิต
      ( เข้าชม 699 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1354399451

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

วิธีแก้นิวรณ์
      ( เข้าชม 659 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1154538478

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

วิธีแก้นิวรณ์
      ( เข้าชม 689 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1397123211

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ปฏิบัติธธรม ทุกวันได้อย่างโร
      ( เข้าชม 694 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1154154353

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

องค์มรรคแปด
      ( เข้าชม 693 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1342895387

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

กำหนดรู้ขันธ์ห้า
      ( เข้าชม 705 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1376962186

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

รู้จักรักษาจิต
      ( เข้าชม 688 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1217020567

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ระลึกรู้ตัวทั่วพร้อม
      ( เข้าชม 725 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1162071009

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

สมถะคู่กับวิปัสสนา
      ( เข้าชม 692 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1357808886