×

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การฟังที่ดีย่อมได้ปัญญา
      ( เข้าชม 842 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1148059833

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ฌาน - วิปัสสนาอันละเอียด
      ( เข้าชม 787 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1346780639

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ทวนกระแสจิตหลุดพ้นทุกข์
      ( เข้าชม 786 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1273079901

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ที่พึ่งมีแก่นสารสุดยอด
      ( เข้าชม 768 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1204829706

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ประวัติพระพุทธเจ้า
      ( เข้าชม 845 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1286531561

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ประวัติหลวงพ่อ
      ( เข้าชม 793 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1398375640

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ปัญญาทำให้จิตบริสุทธิ์
      ( เข้าชม 767 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1224379759

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

พิจารณากายให้จิตสงบ
      ( เข้าชม 741 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1391899324

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ไม่คบคนพาลคบบัณฑิตเป็นมงคล
      ( เข้าชม 748 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1171215744

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ละบาป-สร้างบุญ-ทำจิตให้ผ่องใส
      ( เข้าชม 783 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1206350282

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ศีล สมาธิ ปัญญา
      ( เข้าชม 775 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1265281514

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

สมาธิชั้นสุดยอด
      ( เข้าชม 750 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1291764144

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

สมาธิฌาณนำสู่วิปัสสนาญาณ
      ( เข้าชม 760 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1166688109

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

สมาธิทำให้จิตมีพลัง
      ( เข้าชม 872 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1198262296

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

สมาธิเบื้องต้น
      ( เข้าชม 770 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1160411987

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

สมาธิปราศจากอารมณ์
      ( เข้าชม 751 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1116351438

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

สมาธิมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน
      ( เข้าชม 735 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1205847693

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

หลักชัย ๓ ประการ
      ( เข้าชม 749 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1271970917

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

อริยสัจจ์ ๔
      ( เข้าชม 750 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1305505543

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

กระแสธรรมอยู่ในตัวเรา
      ( เข้าชม 734 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1243655740

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การปฏิบัติจิตเป็นอัศจรรย์
      ( เข้าชม 741 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1168757382

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การฝึกวิปัสสนากำจัดกิเลส
      ( เข้าชม 781 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1175402314

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การพัฒนาจิตเข้าสู่มหาสติปัฏฐาน
      ( เข้าชม 745 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1193989493

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

การลำดับฌานและวิปัสสนา
      ( เข้าชม 771 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1315742988

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

คุณค่าของชีวิต
      ( เข้าชม 745 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1382421248

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

จิตควบคุมไว้ดีย่อมมีที่พึ่ง
      ( เข้าชม 735 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1286229567

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ชนะมาร-ชนะกิเลส
      ( เข้าชม 757 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1318517328

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ทางพ้นทุกข์
      ( เข้าชม 716 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1180943602

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ทางสายกลางที่ตรัสรู้
      ( เข้าชม 742 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1337544267

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ทาน - อุเบกขา บารมี ๑๐
      ( เข้าชม 761 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1325159194

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

ทาน ศีล ภาวนา
      ( เข้าชม 770 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1257408263

คลิ๊กฟัง ดาวน์โหลด

แนวทางวิปัสสนา
      ( เข้าชม 747 ครั้ง )                            รหัสโค้ดเสียง : 1313091237

1
2
หน้าสุดท้าย >>